Yleiskaavaehdotus uuteen valmisteluun – viheralueita ei saa uhrata rakentamiselle

Kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotus Helsingin uudeksi yleiskaavaksi perustuu siihen, että pääosa rakentamisesta tulee viheralueille ja muille lähivirkistysalueille, vaikka niiden tarve kasvaa kun asukasmäärä lisääntyy. Rakentaminen uhkaa muun muassa Keskuspuistoa ja Helsinki-puistoa sekä monia aikoinaan hyvin suunniteltuja asuinalueita, joille esitetään massiivista täydennysrakentamista. Asukkaiden yleiskaavaluonnokseen esittämät mielipiteet on sivuutettu lähes totaalisesti.

Suomen kommunistisen puolueen Helsingin piirijärjestö katsoo, että yleiskaavaehdotukseen tarvitaan niin perusteellisia muutoksia, että nykyinen ehdotus ei kelpaa pohjaksi kaupunginvaltuuston päätöksenteolle. Ehdotus tulee palauttaa uuteen valmisteluun, jossa otetaan kunnolla huomioon helsinkiläisten esittämät mielipiteet ja muistutukset.

Yleiskaavan rakentamistavoitteita perustellaan sillä, että Helsingin asukasluvun arvioidaan kasvavan noin 260 000 henkilöllä vuoteen 2050 mennessä. Tämä aikaväli on niin pitkä ja siihen liittyy niin paljon epävarmuutta, ettei sitä ole syytä ottaa lähtökohdaksi yleiskaavalle. 10 – 20 vuotta olisi realistisempi aikaväli.

Asukasmäärän ja rakentamisen erittäin voimakasta lisäystä ei ole ehdotuksessa arvioitu sen kannalta, miten rahoitetaan kova rakentamisvauhti ja samalla hyvät julkiset palvelut. Kaava-aineistosta puuttuu myös arvio siitä, millaisia ongelmia muuttoliikkeen rajusta kiihdyttämisestä seuraa muun Suomen kehitykselle – etenkin kun muutkin pääkaupunkiseudun kunnat tavoittelevat kovaa asukasluvun lisäystä.

SKP:n piirijärjestön mielestä rakentamisen tavoitteita paitsi asumisen myös toimitilojen osalta on syytä muuttaa maltillisemmiksi. Samalla piirijärjestö kiinnittää huomiota siihen, että yleiskaavaehdotus mahdollistaa huomattavasti esitettyjä asukas- ja työpaikkatavoitteita suuremman rakentamisen. Tämä johtuu muun muassa siitä, että rakentamistehokkuus (kerroskorkeus) on pääsääntöisesti jätetty auki ja että tämän yleiskaava-alueen ohella on vielä tekeillä Östersundomin ja Vartiosaaren osa-yleiskaavat. Yhteensä näiden kaavojen tavoitteena on asukasmäärän lisääminen yli 300 000 henkilöllä. Lisäksi rakentamistavoitteiden pohjana ovat ilmeisen epärealistiset arviot keskimääräisistä asumisen ja työtilojen pinta-aloista henkilöä kohti.

Yleiskaavaehdotuksessa esitetään rakentamista viher- ja virkistysalueille muun muassa Keskuspuistoon, Tuomarinkylän ja Haltialan pelloille, Vanhankaupunginlahden reunoille, Ramsinniemeen, Etelä-Mustavuoreen, Rastilaan, Malminkartanoon, Malmin kentän alueelle ja Melkkiin. Esimerkiksi Keskuspuisto aiotaan lähestulkoon katkaista Pirkkolan urheilupuiston ja Maunulanpuiston alueilla. Samaan aikaan ollaan osayleiskaavalla tuhoamassa merellisen Helsingin hienoimpiin luonto- ja virkistysalueisiin kuuluva Vartiosaari.

SKP:n piirijärjestö pitää käsittämättömänä, että kaupunkisuunnittelulautakunta esittää yksimielisesti tällaista viher- ja virkistysalueiden laajamittaista uhraamisen gryndereiden voitontavoittelulle. Helsingin asukasmäärän kasvaessa tulee myös viher- ja virkistysalueiden tarve kasvamaan. Se edellyttää lähipuistojen lisäksi riittävän laajoja metsä- ja viheralueiden kokonaisuuksia, jotta voidaan turvata luonnon monimuotoisuus ja kestokyky.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö esittää jatkovalmistelussa otettavaksi huomioon erityisesti seuraavat yleiskaavaehdotuksen muutostarpeet:

– Keskuspuiston alueelle esitetty rakentaminen tulee poistaa kokonaan (mm. Pirkkola, Maunulanpuisto, Metsälä, Töölönlahden pohjoispuoli).

– Helsinki-puistoon esitetystä rakentamisesta tulee luopua (mm. Tuomarinkylän kartanon alue, Haltiala, Vantaanjoen varsi, Itsenäisyyden puisto, Vanhankaupunginlahden rannat).

– Itäisen ja merellisen Helsingin arvokkaat luonto- ja virkistysalueet tulee säilyttää (mm. Vartiosaari, Ramsinniemi, Etelä-Mustavuori, Rastilan rantametsä, Uutela, Melkki ja tietysti edelleen Kivinokka).

– Malminkartanon ja Munkkivuoren metsiin esitetystä rakentamisesta tulee luopua.

– Viherverkoston vihersormia ja poikittaisia viheryhteyksiä ei saa kaventaa.

– Kaavakartalle pitää merkitä oikeudellisesti sitovalla tavalla luonnonsuojelualueet.

– Lähipalveluiksi, jotka tulee järjestää pääsääntöisesti kävelyetäisyydellä, tulee määritellä mm. päiväkodit, peruskoulut, terveys- ja sosiaaliasemat, kirjastot, nuorisotalot ja lähiliikuntapaikat. Niitä ei pidä keskittää vain liike- ja palvelukeskuksiin vaan niitä tulee olla kattavasti myös lähikeskustoissa. Helsinkiin ei pidä rakentaa enää lisää jättikokoisia kauppakeskuksia vaan on ohjattava kehitystä lähipalveluja vahvistavaan suuntaan.

– Kaupunkibulevardien osalta tulee hakea sellaiset ratkaisut, joilla säästetään tonttimaata, ei rakenneta viheralueille, mahdollistetaan nopeiden ja hitaampien joukkoliikenteen reittien yhdistelmät, ei rakenneta asuntoja melualueille ja varmistetaan kustannustehokkuus.

– Työpaikka-alueita mm. Roihupellossa ei pidä supistaa ja suunnittelussa tulee edistää myös työpaikkojen syntymistä myös uusille asuinalueille.

– Malmin lentokentän alueelle jätetään yksi kiitorata, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, viheralueita ja läheinen Tattarinsuon pk-yritystoiminnan alue.

– Kaavoituksella tulee edistää energiaa säästäviä ratkaisuja, muun muassa vähentää tarvetta autoliikenteeseen, ja siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön (varata esimerkiksi ulkomereltä paikka tuulipuistolle). Liikenteen osalta tulee etusijalla olla raideliikenteen, poikittaisen joukkoliikenteen ja älykkäiden liikenneverkkojen kehittäminen.

Lopuksi SKP:n piirijärjestö korostaa asukkaiden osallistuvan demokratian kehittämistä. Yleiskaavaehdotuksen keskeiset määrälliset tavoitteet ovat tulleet kaupunkisuunnitteluviraston ylhäältä antamina ja asukkaat ovat toistuvasti joutuneet toteamaan, että heidän esityksensä on sivuutettu ja ehdotus on muuttunut jopa päinvastaiseen suuntaan kuin asukkaiden mielipiteistä suurin osa. Pidämme myös kyseenalaisena, vastaako ehdotus lainsäädännön yleiskaavalle asettamia vaatimuksia.

Helsingissä 21.1.2016

Suomen kommunistisen puolueen Helsingin kaupungin piirijärjestö ry

Muistutus Helsingin yleiskaavaehdotukseen