Svenska

FKP:s och de obundnas lista 2023

Helsingfors röda valmanifest

Riksdagsvalet hålls i en tid som präglas av kriser, oro och farhågor. De offentliga tjänsterna befinner sig i en finansieringskris, prisökningen har accelererat, faran för krig har ökat och miljöförstörelsen hotar. En grundläggande förändring av utvecklingen behövs.

Istället för ett nytt vägval konkurrerar de nuvarande riksdagspartierna om hur mycket de offentliga utgifterna skärs ned. De har ersatt en fredspolitik med ett engagemang för Nato och upprustning. Klimat- och miljölöften har inte fullföljts. Medborgarna har reducerats till betalare av räkningarna, vilket har skapat en grogrund för extremhögern.

Det sägs att huvudstaden är en trendsättare och drivkraften för hela landets utveckling. Helsingfors skulle kunna ge en ny inriktning, men också här genomför representanterna för riksdagspartierna en politik som ökar ojämlikhet och otrygghet.

Finlands kommunistiska parti och den obundna kandidatlistan ger i valet ett mål för förändring. Alternativet är inte till höger utan till vänster!

Förbättra de offentliga tjänsterna

Hälso- och sjukvård, äldreservice, utbildning och andra grundläggande offentliga tjänster tillhör alla. Genom att försvaga finansieringen har riksdagspartierna skapat marknader för privata företag samtidigt som beskattningen av de rika har minskat.

Samma partier har också försvagat servicen i Helsingfors, samtidigt som staden kontinuerligt har gjort överskott på hundratals miljoner euro. Helsingfors fick en särställning i social- och hälsovårdsreformen, men fullmäktige har inte velat använda den för att överföra mera resurser till social- och hälsovård. Lokala vårdcentraler avvecklas till och med snabbare än i resten av landet.

FKP och den obundna kandidatlistan vill att den offentliga basservicen utvecklas som närservice där besluten också kan göras lokalt. Vi kräver en höjning av finansieringen av de offentliga tjänsterna både i Helsingfors och i resten av landet. Pengarna måste överföras till människornas välbefinnande, inte till bolagsvinster och upprustning. Beskattningen av stora inkomster och företag måste skärpas.

Alla bör få en anständig utkomst

Den drastiska ökningen av levnadskostnaderna har ökat svårigheten att klara uppehället och fattigdomen. Grundtryggheten och lönerna har minskat reellt.

I Helsingfors kan man se hur vinstjakten och börsspekulationerna höjer priserna. Hyror och priser har stigit, fastän det har byggts flera lägenheter än tidigare. Energipriserna har höjts för att stadens energibolag, Helen, först säljer den el man producerar till den nordiska elbörsen, gör vinst på den och sedan köper tillbaka den energi som sedan säljs till konsumenterna till börspris.

Vi kräver hyresreglering, sänkning av boendekostnaderna och att energiproduktionen frikopplas från börsspekulation. Under nästa mandatperiod bör en reform genomföras, som garanterar en grundinkomst på 1 200 euro i månaden åt alla som inte kan arbeta på grund av arbetslöshet, studier, ålderdom eller andra skäl. Vi kräver en höjning av reallöner och att exploatering av billig arbetskraft förhindras bland annat genom lagstiftning om minimilöner.

Från prat om miljön till handling

Jorden hotas av förvärrade miljökatastrofer och ekologisk kollaps, om inte klimatförändringana, förlusten av natur och överkonsumtionen av naturresurser stoppas. Radikala förändringar som sträcker sig till de ekonomiska strukturerna behövs och de är brådskande. Förändringarna bör genomföras på ett rättvist sätt.

För att minska förbrukningen av energi och naturresurser, för att frångå fossil energi och för att övergå till en cirkulär ekonomi behövs en skärpt lagstiftning och utveckling av statliga och kommunala företag och investeringar. Energiproduktionen måste övertas av staten, kommuner eller kooperativ samt ställas under demokratisk kontroll.

Att öka skogarnas kolsänkor och stoppa naturförlusten kräver åtgärder även i Helsingfors. Nätverket av grönområden måste byggas ut och dess status måste stärkas genom att inrätta en stor nationalstadspark i Helsingfors. I stället för att höja priserna borde Helsingfors införa gratis kollektivtrafik.

Från krigshets till fredspolitik

Stormakternas tävling om kontrollen av naturresurser, territorier, teknologi och marknader har drivit Europa till randen av ett storkrig. Rysslands attack mot Ukraina hotar att expandera. USA bygger en allians mot Kina.

Att Finland går med i Nato ökar inte säkerheten, utan vi riskerar att hamna i krig och att stå i frontlinjen stormakternas konflikter. Riksdagen har inte satt några villkor för medlemskap i Nato. Ett avtal håller på att förberedas med USA, som skulle ge USA rätt att placera baser och eventuellt kärnvapen här. Kurdernas rättigheter har offrats för medlemskapet i Nato. Under Sanna Marins regeringstid har försvarskostnaderna tredubblats.

Finlands och Europas säkerhet kan inte bygga på Nato, kapprustning, byggande av stängsel och en isolering av Ryssland. Helsingfors är fortfarande globalt känt som värd för den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen och många nedrustningskonferenser. Vi vill att huvudstaden Helsingfors återfår den rollen och att Finland för en aktiv fredspolitik.

Istället för krigshets vill vi prata om fred och politiska lösningar för att avsluta krigen både i Ukraina och på andra håll. Vi uttrycker vår solidaritet med kurder, palestinier och andra som kämpar för sina rättigheter. Vårt mål är ett Europa och en värld utan kärnvapen och militära allianser, exploatering och underkastelse.

Finlands kommunistiska partis och de obundna kandidaterna i Helsingfors155  Arto Aijala,arbetarskyddsspecialist, pensionerad, Sockenbacka, (obunden). 156  Maija Hakanen, miljöexpert, filosofie doktor, centralparksaktivist, Britas. 157  Päivi Hedman-Ağyol, hälsovårdare, Mellungsbacka. 158  Emilia Heikkinen, student, Botby. 159  Jukka Laitinen, restaurangkock, pensionerad, Staffansslätten. 160  Matti Laitinen, författare, närståendevårdare, Vallgård, ordf. för STP (obunden). 161 Arvo Lehtomäki, merkonom, Berghäll. 162  Matilda Mickwitz, studerande,Mårtensdal.
163  Sante Ngiesi, studerande, Gårdsbacka (obunden). 164  Ville Rahikainen, bageriarbetare, huvudförtroendeman, Malm (obunden). 165 Laura Rontu, docent i meteorologi, Tammelund. 166  Tiina Sandberg, generalsekreterare i FKP, miljöplanerare (AMK), Parkstad. 167  Ritva Sorvali, skådespelare, magister i teaterkonst, Berhäll. 168  Valo Vaeltaja, tradenom, Master of Science, Östra centrum.                                                                         

*****

FKP:s Valmanifest 2023

I det här valet har vi ett antal allvarliga kriser att lösa: finansieringen av de offentliga tjänsterna, energikrisen, kriget, miljökrisen och det demokratiska underskottet. Lösningen kräver en grundläggande förändring av den politiska inriktningen.

För fred

Världen är i kris. Kriget i Ukraina är symptomet i Europa. Putins administration startade det folkrättsvidriga anfallskriget som hotar att expandera och i värsta fall till och med leda till användning av kärnvapen. Den kapitalistiska eliten och de borgerliga ledarna har kört in sig i en återvändsgränd med ett nät av krigspropaganda och lögner.

Kriget i Ukraina är ett bevis på att uppbyggnaden av det europeiska säkerhetssystemet misslyckades efter det kalla kriget. Det är en uppgörelse mellan två supermakter, USA och Nato å ena sidan, och Ryssland å andra sidan. Några ser det som en upptakt till ett storkrig mellan USA och Kina.

Fred nås inte genom upprustning. Problem löses inte med krig. Vapenexporten till Ukraina skapar inte fred. Nationalism, rasism och militarism ökar i hela Europa. Ukraina och Ryssland ger ett varnande exempel på vart dessa ideologier leder. I stället för upprustning och konfrontation behövs ett omfattande internationellt samarbete för att lösa miljökrisen och de andra globala problemen. Finland har i detta avseende värdefull erfarenhet från tidigare utrikespolitik. Den enda vägen ut ur den nuvarande krisen är fred. Inte bara fred i Ukraina, utan också fred i Jemen, Kurdistan, Palestina, Kongo och i alla andra krisområden.

Vi kommunister är en del av fredsrörelsen. Vi anser att först med fred öppnar sig möjligheten att lösa de stora problem som mänskligheten står inför. Därför vi är emot Finlands medlemskap i Nato, och vi betraktar den nuvarande regeringens enorma vapenanskaffningar som ett misstag. Vi kritiserar regeringens vänsterpartier, som tidigare entusiastiskt motsatte sig Trumps politik; nu bygger de själva stängsel längs östgränsen.

Nationalismen är ett farligt gift för arbetarrörelsen och för mänskligheten. Det är en produkt av kapitalismen. Vi kommunister ersätter nationalism med internationell solidaritet och samarbete. Vi kräver att Finland återgår till att vara en fredsbyggare och främjar förhandlingar. Den turkiske diktatorn Recep Tayyip Erdoğan för ett illegalt anfallskrig och trampar på rättigheterna för sitt eget lands medborgare. Kryp inte för honom och gå inte med på hans krav!

Stoppa prishöjningarna

Finländarna har drabbats av en enorm prisökning. Det är resultatet av girighet från börsspekulanter, stora företag och butikskedjor. Spekulanter utnyttjar inte bara kriget i Ukraina, utan också olika naturkatastrofer och avreglering av marknaden.

Vi går inte med på knapphet. Priset på el, mat och bostäder stiger inte av sig självt utan de höjs för att öka vinsten.

Vi vill avskaffa systemen som leder till spekulation. Oförtjänta vinster bör beskattas bort och samhällets verksamhet finansieras med dem. Hyresreglering behövs för att hålla rimliga priser på bostäder. Pristak ska regleras med lagstiftning så att alla har råd med en rimlig konsumtion. Vi har råd med allt vi behöver, när borgare och spekulanter betalar för sin del.

Vi kräver en förändrad inkomstfördelning, där vinsterna skärs ned och stora kapitalvinster och tillgångar beskattas. Även de anställdas löner måste höjas.

Livet borde inte vara en konstant kamp för tillvaron. Ingen ska behöva offra allt för arbete. Ekonomin ska vara till för människor, inte tvärtom.

Miljökrisen måste lösas

Världen klarar inte kapitalism som baserar sig på ändlös konsumtion av naturresurser. Det är ohållbart inte bara för naturen utan också för människor. Konstant brådska, engångskultur och onödiga behov skapade av reklam ger ingen lycka.

Klimatförändringarna ökar extrema väderhändelser. Massutrotning av arter förstör oersättliga ekosystem. Jordens utarmning, förlusten av pollinerande insekter, torka och översvämningar tar ifrån oss möjligheten att föda oss själva. Föroreningar lämnar oss utan rent vatten och ren luft. När miljöförstörelsen fortsätter, kommer den så småningom också att förgöra mänskligheten.

Förbrukningen av naturresurser måste minska. De som har dragit mest nytta av miljöförstörelsen skall betala för reparationen av skadorna, inte de fattigaste. Jorden har tillräckligt med resurser för att garantera alla en rimlig levnadsstandard, så länge de är rättvist fördelade.

Finansieringen av de offentliga tjänsterna måste tryggas

Offentliga tjänster är tillsammans med fred och en ren miljö det viktigaste som ökar välbefinnandet. Finansieringen är i kris på grund av den skattepolitik som gynnar de rika.

Vi kräver en höjning av anslagen från staten till välfärdsområden och kommuner. Dessutom kräver vi en förbättring av lönerna och arbetsvillkoren för de offentliganställda.

Framtida generationer ska fostras med en högkvalitativ förskola. Hälso- och sjukvård ger människan möjlighet att fungera i samhället. En bra äldreomsorg är en hedersfråga. Investeringar i tillräckliga resurser i offentliga tjänster betalar sig själva.

En ekologisk livsstil och bra bastjänster hänger oupplösligt samman. Genom dessa kan vägen mot mänsklighetens överlevnad och ekologisk socialism öppnas.

För demokrati, mot företagsvälde

Storföretagens och investerarnas makt har minskat demokratin. Partierna har reducerats till reklambyråer som genomför marknadens vilja. Riksdagen är en arena för politiskt spel. Beslutanderätten har överförts till statsförvaltningen. Finansministeriet har ökat sin makt oerhört. Idéer som syftar till att begränsa demokratin sprids bland samhällets ekonomiska och politiska elit.

Nato-diskussionen i Finland i våras är ett exempel på detta. Riksdagen och regeringen vädjade till opinionsmätningar när de genomförde Nato-projektet som högern drivit på länge. Medierna öppnade inte heller för en ordentlig diskussion Nato-medlemskapets förmodade för- och nackdelar. Allt detta har fått många att tappa tron på politiken. Men vi vill inte bara vara politiska åskådare. Vi tror på arbetarrörelsens och medborgarnas förmåga att förändra världen.

Kom med och skapa förändring!

Förändringen har redan börjat och många är med. Både ungdomar och föräldrar försvarar miljön. Fredsrörelsen motsätter sig militarism. Sjukvårdare och andra arbetare strejkar för lön och förbättring. Kurderna och fredsrörelsen gör det som regeringen inte vågar; de motsätter sig Erdoğans stormaktssträvanden.

Vi lever i en brytningspunkt. Fackförenings-, medborgarrörelserna och de med dem närstående partierna har en större förändringskraft än vad deras storlek ger vid handen. Genom att arbeta tillsammans kan vi förändra saker till det bättre. De mest pressande kriserna löses inte i regeringsprogram eller regeringsförhandlingar. Alternativet i valet finns till vänster – inte till höger. Vad som behövs är enighet och ett orubbligt motstånd från alla dem vars hjärtan slår för en bättre framtid.

Finlands kommunistiska partis centralkommitté
5.2.2023