Keskustatunnelin suunnittelusta luovuttava

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö esittää kaupunkisuunnitteluvirastolle keskustatunnelin asemakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa tunnelin suunnittelusta luopumista. Piirin lausunnossa todetaan:

Keskustatunneli on mielestämme turha hanke ja sen suunnittelusta tulee luopua. Tunnelin tarkoituksena on käytännössä vain parantaa keskustan ja sen yksityisten liikelaitosten saavutettavuutta henkilöautoilla sekä lisätä ydinkeskustan läpi kulkevaa henkilöautoliikennettä. Keskustatunneli on veroineen yli 300 miljoonaa euron investointi henkilöautoliikenteeseen.

Kuntalaisille hanketta perustellaan ruuhkien helpottumisella, autojen saamisesta maan alle ja jopa ilman laadun paranemisella. Mikään näistä lupauksista ei ole mielestämme kestävä.

Tunneli itsessään ei vapauta tilaa henkilöautoilta muuhun käyttöön eikä poista ruuhkia. Ruuhkat eivät ole muuallakaan pysyvästi vähentyneet minkään tiehankkeen toteutuksesta. Uusi tiekapasiteetti vain tuottaa ennen pitkää uutta liikennettä. Helsingin keskustaan suuntautuvan henkilöautoliikenteen määrää on tehokkaimmin rajoittanut pysäköintipaikkojen määrä, sinne johtavien väylien kapasiteetti ja toisaalta joukkoliikenteen kehittäminen. Keskustaan suunnitteilla olevat noin 6 000 uutta kaupallista pysäköintipaikkaa ja keskustatunnelin suunniteltu liikennemäärä 55 000 henkilöautoa vuorokaudessa tulevat vääjäämättä lisäämään kantakaupungin liikennettä.

Keskustatunneli ei paranna keskustan ilman laatua, koska keskustaan ja sen läpi ajava automäärä lisääntyy. Niiden pakokaasut eivät jää maan alle, vaan ne puhalletaan tuuletuskanavista maan päälle. Pakokaasujen ja pienhiukkasten rasitusvaikutus muuttuu paikallisesti, mutta kokonaismäärä kasvaa lisääntyvän liikenteen myötä. Aineistossa ei ole esitetty mitään arviota hiilidioksidipäästöjen määrästä, joiden vähentäminen on ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta oleellista.

Keskustatunneli tulee mielestämme järjettömän kalliiksi. Kaavaluonnoksen aineistoon ei sisälly lainkaan vaihtoehtoa, joka perustuisi keskustan saavutettavuuden parantamiseen joukkoliikennettä kehittämällä. Joukkoliikenneinvestoinnit ovat Helsingissä pienentyneet vuosien ajan ja ovat selvästi pienemmät kuin väyläinvestoinnit. Joukkoliikenne palvelee kaikkia asukkaita, ei vain henkilöauton omistajia. Helsingin liikennejärjestelmä on taitekohdassa: valinta tehdään henkilöautoja tai joukkoliikennettä suosivan politiikan välillä. Erityisen kiireellisenä pidämme raideliikenteen kehittämistä, kuten Raide-Jokerin toteuttamista. Samalla esitämme, että kaupungin keskustassa lisätään joka tapauksessa kävelykatuja ja parannetaan kevyen liikenteen väyliä.

Mielestämme keskustatunnelin asemakaavan suunnittelua ei voi ympäristövaikutusten arvioinnin osalta perustua vuodelta 2001 olevaan arvioon, jonka jälkeen liikenne-ennusteet on uusittu nyt nähtävillä olevaa asemakaavaluonnosta varten. Lopuksi haluamme kiinnittää huomiota siihen, että keskustatunnelista luopumalla säästyisi varoja kunnallisten palvelujen kehittämiseen. Pidämme vääränä asioiden tärkeysjärjestyksenä satojen miljoonien käyttämistä keskustatunnelin rakentamiseen samaan aikaan kun monissa peruspalveluissa on pulaa resursseista.

Helsingissä 6.10.2006

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö ry