Kommunistien ja edistysmielisten vaaliohjelma

HOK-Elannon vaali 2.-14.5.2012

Kommunistit ja edistysmieliset, SKP ja KTP:

Edullisen ja reilun lähikaupan puolesta

Helsingin Osuuskauppa Elannon asiakasomistajat voivat ottaa toukokuun alussa edustajiston vaaleissa kantaa siihen, ohjaako HOK-Elannon toimintaa kaupallinen voitontavoittelu vai kehittääkö se edullista ja reilua osuustoimintaa. Kommunistien ja edistysmielisen osuustoiminnan vaaliliitto tarjoaa vaikuttamisen väylän kaikille, jotka haluavat, että HOK-Elanto kehittää lähikauppaa, toimii ruuan hinnan alentamiseksi, turvaa työntekijöille kunnolliset työehdot, lisää jäsentensä vaikutusmahdollisuuksia ja tarjoaa vaihtoehdon koville kapitalistisille arvoille.

Merkittävänä pääkaupunkiseudun osuustoimintaliikkeenä HOK-Elannolla on mahdollisuus toimia kuluttajien hyväksi kehittämällä suomalaista kaupan alan osuustoimintaa. Näin se olisi vastavoima Euroopan unionin kiihdyttämälle kaupan keskittymiselle ja suurten kansainvälisten kauppaketjujen leviämiselle Suomessa.

HOK-Elannolla on yli puoli miljoonaa asiakasomistajaa ja sen osuus pääkaupunkiseudun päivittäistavarakaupasta on yli 40 prosenttia. Suurena toimijana sillä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa kaupan, ravintola-alan ja eräiden muiden palvelujen kehitykseen. Vaarana on kuitenkin se, että pyrkimys yhä vahvempaan markkina-asemaan syrjäyttää tavallisten kuluttajien, työväen ja vähävaraisten edut sekä osuustoiminnan edistykselliset periaatteet.

Kaupallista voitontavoittelua ja yksipuolisesti suuria yksiköitä korostava linja ei ole osuusliikkeen jäsenten eikä työntekijöiden etu. Se sivuuttaa myös uudet osuustoiminnallisuuden haasteet ruokaturvan, ekologian, reilun kaupan ja vaikutusmahdollisuuksien edistämisessä.

Kommunistien ja edistysmielisten lista puolustaa HOK-Elannon jäsenten ja työntekijöiden etuja ja vaikutusmahdollisuuksia. Mielestämme osuusliikkeen tulee kantaa vastuunsa myös yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, solidaarisuuden ja rauhan edistämisessä.

Olemme ainoa nykyisen edustajiston ryhmä, joka on johdonmukaisesti puolustanut lähikauppaa ja vastustanut kaupan keskittymistä, vaatinut edullisempia peruselintarvikkeita ja puolustanut työntekijöiden etuja. Olemme myös saaneet tulosta, josta yhtenä osoituksena on se, että vastauksena aloitteeseemme HOK-Elanto irtaantui Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta.

Lähikaupan puolesta

  • Lähikaupan palveluja on laajennettava ja monipuolistettava. Palveluja ei pidä keskittää suuriin kauppakeskuksiin ja etäälle asuinalueista. Alepa-lähikaupoissa on laajennettava tuotevalikoimaa ja muutettava hintataso edullisemmaksi. HOK-Elannon hyvät liiketulokset osoittavat, että se voi omillakin toimillaan alentaa peruselintarvikkeiden hintoja.

Vastuu ympäristöstä

  • HOK-Elannon tulee edistää ekologisesti kestävää kehitystä. Tämä edellyttää kotimaisten terveellisten elintarvikkeiden ja luomutuotteiden saatavuuden parantamista. Geenimuunneltuja elintarvikkeita ei pidä ottaa myyntiin, koska niiden terveys- ja ympäristövaikutuksista ei tiedetä tarpeeksi. Myymäläverkostoa on kehitettävä niin, että joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät. Joukkoliikenteen käyttäjille tulee tarjota bonus-etuja. HOK-Elannon tulee säästää energiaa, vähentää jätteitä ja edistää kierrätystä. HOK-Elannon on pysyttävä jatkossakin erossa ydinvoimalahankkeista.

Sosiaalinen vastuu

  • Tarjouksia on kehitettävä niin, että erityisesti työttömät, opiskelijat, eläkeläiset ja muut vähävaraiset hyötyvät niistä nykyistä enemmän. Myös kulttuurin ja liikunnan alueella tarjottavia jäsenetuja tulee monipuolistaa. Osuusliikkeen tulee kantaa yhteiskunnallista vastuuta myös tukemalla työttömien toimintaa. Bonuksilla ei pidä suosia niitä, joilla on rahaa ostaa eniten. Pienyrittäjien mahdollisuuksia saada tuotteitaan esille pitää lisätä. HOK-Elannon hallitukseen ja hallintoneuvostoon ei pidä valita henkilöitä, jotka ovat kuntien hallituksissa ja lautakunnissa päättämässä kauppapaikoista.

Vastuu työnantajana

  • HOK-Elannon tulee edistää työllisyyttä, oikeudenmukaista tulonjakoa ja työhyvinvointia. Työsuhteiden tulee olla ensisijassa kokoaikaisia ja työaikojen järjestelyjä on kehitettävä työntekijöiden tarpeista lähtien. Kokoaikaisten työntekijöiden osuutta on lisättävä. On ryhdyttävä kokeilemaan työajan lyhentämistä ansiotasoa alentamatta. Toisaalta on turvattava neljän tunnin vähimmäistyöaika työntekijän sitä esittäessä. Palkkahaitaria on kavennettava nostamalla pieni- ja keskituloisten työntekijöiden palkkoja. S-ryhmän ei pidä laajentaa yö- ja sunnuntain aukiolo-aikoja.
  • Osuusliikkeen tulee olla edelläkävijä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä. Työntekijöiden tulee saada valita edustajansa myös osuusliikkeen hallitukseen.
  • S-Pankin tulee taata liikepankkeja parempi korko tavallisille säästöille ja maksuttomat käyttötilit. S-Pankin sijoitustoiminnan tulee olla eettisesti kestävää ja välttää riskejä.

Reilua kauppaa

  • Kehitysmaiden osuuskuntien ja muiden tuottajien kanssa on kehitettävä reilua ja suoraa kauppaa ohi ylikansallisten suuryhtiöiden. Tässä on kehitettävä myös osuustoiminnallisen liikkeen kansainvälistä yhteistyötä. Osuusliikkeen hankinnoissa tulee olla takeet siitä, että tuotteiden valmistuksessa ei käytetä lapsityövoimaa eikä poljeta työntekijöiden oikeuksia.
  • Osuusliikkeen toiminnassa tulee torjua kaikenlainen rasismi ja ottaa huomioon monikulttuuriset tarpeet.
  • HOK-Elannon tulee kehittää myös omaa osuustoiminnallista tuotantoa eräänä keinona vähentää suurten kaupallisten yhtiöiden ylivaltaa.

Jäsenvaltaisuus

  • Jäsenten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä esimerkiksi muodostamalla paikallisia jäsentoimikuntia. Osuusliikkeen lehteä ja internetsivuja tulee kehittää jäsenten ja työntekijöiden osallistumisen ja vaikuttamisen foorumina. On kehitettävä osuustoiminnallista valistus- ja koulutustoimintaa. Osuusliikkeen jäsenten valitseman edustajiston päätösvaltaa on lisättävä osuusliikkeen ja sen hallitsemien yritysten johtamisessa.

Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston vaalissa on kyse osuusliikkeen ja palvelujen kehityksen suunnasta. Jokainen ääni työväenliikkeen ja edistysmielisen osuustoiminnan ihanteiden puolesta on tärkeä!

Kommunistit ja edistysmieliset, SKP ja KTP (vaalissa lista 19)
HOK-Elannon edustajiston vaali postiäänestyksenä 2.-14.5. ja netissä 2.-9.5.
http://www.s-osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto/