Tradeka takaisin osuustoiminnan juurille

Kommunistien ja sitoutumattomien ohjelma Tradekan vaalissa 2022

Osuuskunta Tradeka on etääntynyt kauas kuluttajien ja työntekijöiden osuustoiminnan juurilta. Tradeka ja sen osuustoiminnallisuus eivät näy ihmisten arjessa. Samaan aikaan on kuitenkin suuri tarve kehittää vaihtoehtoja ihmisiä ja luontoa riistävälle kapitalismille. Osuustoiminnan perusidea tuotannosta ja sen tulosten jakamisesta ihmisten tarpeita varten eikä liikevoittojen kasvattamiseksi on tänäänkin ajankohtainen. On myös syntynyt uutta osuustoiminnallisuutta Tradekan ulkopuolella.

Kommunistien ja sitoutumattomien lista haluaa palauttaa Tradekan juurilleen ja kehittää 2000-luvun haasteisiin vastaavaa kuluttajien ja työntekijöiden osuustoimintaa. Haluamme uudistaa Tradekan eläväksi osuustoiminnaksi.

Osuuskunnan jäsenillä on 1.-15.2.2022 mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten Tradekan merkittäviä omistuksia käytetään ja kehitetäänkö Tradekaa myös laajemmin kuin vain omistajaosuuskuntana. Tradekalla on monia mahdollisuuksia tarjota vaihtoehtoja myös kuluttajaosuustoiminnan ja uuden osuustoiminnallisen tuotannon aloilla.

Vaihtoehto kaupalliselle voitontavoittelulle

Osuustoiminnalla on Suomessa vahvat perinteet, joiden ansiosta Tradekallakin on noin 200 000 jäsentä, merkittävää omistusta ja monia mahdollisuuksia edistää osuustoiminnan päämääriä.

Tradekan aiemmin harjoittaman lähikaupan myyminen ulkomaisille sijoittajille kiihdytti päivittäistavarakaupan keskittymistä Suomessa. Samalla se heikensi osuuskunnan yhteyttä jäsenistöön ja laajemminkin kuluttajiin. Samaan aikaan on kuitenkin syntynyt uutta paikallista taloutta, uusia osuuskuntia, ruokapiirejä, jakamistaloutta ja yhteisötaloutta, joissa on paljon samoja tavoitteita, joille osuustoimintaliike syntyi.

Sekä perinteisen että uuden osuustoiminnan keinoja tarvitaan, jotta voidaan vastata 2020-luvun haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitseminen, kestävien tuotanto- ja kulutustapojen kehittäminen, työllisyyden ja työntekijöiden aseman parantaminen, digitalisaatio, eriarvoisuuden vähentäminen sekä suuryhtiöiden, pankkien ja sijoittajien vallan rajoittaminen.

Haluamme vahvistaa työväen ja kuluttajien itsenäisen, jäsenvaltaisen osuustoiminnan edistyksellisiä periaatteita sekä Tradekan jäsenten ja sen omistamien yhtiöiden työntekijöiden etuja ja vaikutusmahdollisuuksia. Osuuskunnan tulee kantaa vastuuta yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, sivistyksen, solidaarisuuden ja rauhan edistämisestä.

Jäsenetuja parannettava

Osuuskunta Tradeka tarjoaa monia hyviä ja rahanarvoisia jäsenetuja. Haluamme kehittää niitä niin, että pienituloiset lapsiperheet, eläkeläiset, työttömät ja muut vähävaraiset hyötyvät niistä nykyistä enemmän.

Vaihtoehtona ruokajonoille ja kalliille kauppakassipalveluille tulee kehittää osuustoiminnallisia ja yhteisöllisiä ruokapalveluja ja nykyajan kansankuppiloita.

Osuustoiminnan periaatteiden tulee ohjata myös Tradekan kumppanuuksien valintaa. Tradekan ei pidä kehittää esimerkiksi Med Groupista julkisten palvelujen kanssa kilpailevaa toimintaa. Osuuskunnan ei pidä tehdä yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joiden toiminta ei vastaa osuustoiminnan periaatteita.

Paikallista osuustoimintaa edistettävä

Tradekan on tuettava ja kehitettävä itse paikallista osuustoimintaa, joka laajentaa ja monipuolistaa lähituotantoa ja lähikauppaa. Tällaisen toiminnan kehittäminen on vaihtoehto alistumiselle kaupan keskittymiseen, lähipalvelujen heikentymiseen ja pienten tuottajien alistamiselle suurille kauppaketjuille.

Ilmastotekoja ja ekologisuutta

Osuuskunnan tulee toteuttaa ekologisesti kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan, sijoitustoiminnassa ja yhteistyösuhteissa.

Tradekan ravintoloiden, Restel-yhtiön tulee olla edelläkävijä energian säästämisessä, siirtymisessä uusiutuvaan energiaan sekä terveellisten kotimaisten elintarvikkeiden, lähiruuan, kasvisruuan, luomutuotteiden käytössä ja hävikkiruuan vähentämisessä.

Työllisyyttä ja työntekijöiden asemaa parannettava

Osuuskunnan tulee olla vaihtoehto työnantajaliittojen pyrkimyksille heikentää työehtoja. Tradekan omistamissa yhtiöissä tulee nostaa etenkin pieniä palkkoja ja parantaa työhyvinvointia.

Pätkätöiden sijasta on lisättävä normaaleja kokoaikaisia työpaikkoja. Kaikille työntekijöille on taattava oikeus vähintään 4 tunnin yhtäjaksoiseen työhön samassa työpaikassa. Toisaalta tulee kokeilla työajan lyhentämistä ansiotasoa alentamatta esimerkiksi 6+6 tunnin työaikamallilla.

Tradekan tulee edistää työttömien, maahanmuuttajien ja osatyökykyisten työllistymistä ja tarjota työssäoppimisen mahdollisuuksia.

Myös Tradekan ja sen säätiön apurahojen jakamisessa tulee tärkeänä painopisteenä olla työväenliikkeen toimintaa edistävän tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminnan tukeminen.

Digisyrjinnän torjuminen

Nykyään monet syrjäytyvät, kun palvelut ja asioiminen tapahtuu yhä enemmän digitaalisesti. Ehdotamme, että Tradeka kehittää yhteistyössä esimerkiksi eläkeläisjärjestöjen, työttömien yhdistysten ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa monipalvelupisteiden verkoston, joka auttaisi niitä, joilla ei ole itse mahdollisuutta asioida digitaalisesti verkossa.

Median murros on johtanut monet sanomalehdet, kulttuurilehdet ja muut painetut lehdet vaikeuksiin. Esitämme, että Tradeka suuntaa tukea työväen- ja kulttuurilehtien tarjoamisen lisäämiseen Lehtipisteissä, tilaa niitä omistamiinsa toimipaikkoihin ja tukee myös Tradekan jäsenten mahdollisuuksia tilata näitä lehtiä.

Osuuskunta Tradekan ja sen omistamien yhtiöiden verkkotoiminnassa on vahvistettava osuustoiminnan tavoitteiden esittelyä. On lisättävä ja kehitettävä jäsenistön ja työntekijöiden osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia.

Kohtuuhintaisen asumisen edistäminen

Asumiskustannusten suuruus on iso ongelma, jota pahentaa perinteisen yleishyödyllisen asuntorakentamisen vähyys. Ehdotamme, että Tradeka ryhtyy kehittämään asunto-osuuskuntarakentamista ensi sijassa vuokra-asumiseen ja hyödyntää tässä valtion ara-lainoitusta.

Kansainvälinen solidaarisuus

Osuustoimintaliike on kansainvälinen ja monissa maissa hyvin laajaa. Tradekan tulee kehittää aktiivisesti kansainvälistä osuustoimintaliikkeen yhteistyötä.

Tradekalla on myös monia mahdollisuuksia edistää kehittyvien maiden osuuskuntien suoraa ja reilua kauppaa ohi kansainvälisten suuryhtiöiden välikäsien. Kansainvälisen osuustoimintaliikkeen kehittäminen on tärkeä vastavoima ylikansallisten yhtiöiden ja sijoittajien vallalle.

Tradekan ja sen omistamien yhtiöiden toiminnassa tulee torjua kaikenlainen rasismi ja muu syrjintä. Hankinnoissa tulee huolehtia siitä, että tuotteiden valmistuksessa ei käytetä hyväksi lapsityövoimaa eikä poljeta työehtoja. Hankintoja ei pidä myöskään tehdä yrityksiltä, jotka toimivat Israelin miehittämillä Palestiinan alueilla.

Lisää demokratiaa Tradekaan

Kommunistien ja sitoutumattomien lista haluaa lisätä jäsenten vaikutusmahdollisuuksia osuuskunnassa myös vaalien välillä. Myös vaaleilla valittavan edustajiston todellista päätösvaltaa on vahvistettava. On lisättävä myös Tradekan hallitsemien yhtiöiden ja yhteisöjen hallinnon avoimuutta. Työntekijöiden pitää voida valita edustajansa omistamien yhtiöiden hallituksiin.

Vaaleissa on kyse osuuskunta Tradekan suunnasta ja demokratisoimisesta. Jokainen ääni työväen ja edistysmielisen osuustoiminnan puolesta on tärkeä.

Kommunistit ja sitoutumattomat