Vaaliohjelma

SKP:n Helsingin eduskuntavaaliohjelma 2015

Jo riittää leikkaaminen – suunta reilusti vasemmalle

Vaihtoehtoina eduskuntavaaleissa ovat joko suunnan muuttaminen tai yhä rajumpi leikkaaminen ja eriarvoisuus. Kyse on siitä, tehdäänkö päätöksiä ihmisten vai suuren rahan ja euroeliitin ehdoilla. Samalla vaihtoehtoina ovat rauhanpolitiikka, liittoutumattomuus ja solidaarisuus tai Nato, sotapolitiikka ja vihamielisyys toisia kansoja kohtaan.

Helsingissä on muita kuntia enemmän rahaa parantaa palveluja, työllisyyttä ja hyvinvointia. Mutta silti Helsingissäkin leikataan julkisia menoja. Kaupunki ja sen liikelaitokset ovat tehneet satoja miljoonia euroja voittoa, mutta rahaa ei muka riitä työllistämiseen, peruspalveluihin, asumiseen ja ympäristönsuojeluun. Kokoomuksen johdolla ovat kaikki eduskuntapuolueet toteuttaneet Helsingissä politiikkaa, joka karsii julkisia palveluja yksityisten markkinoiden hyväksi.

Kunnon työ ja palkka, työaika lyhyemmäksi

Palkkojen polkeminen ja yritysten voittojen kasvattaminen eivät paranna työllisyyttä. Kapitalismi perustuu yhä enemmän vain keinotteluun rahoitusmarkkinoilla. Suursijoittajat tavoittelevat pikavoittoja joukkoirtisanomisilla ja siirtämällä varoja veroparatiiseihin.

Me haluamme suunnata rahaa keinottelun sijasta reaaliseen talouteen, jossa työ luo hyvinvointia. Muuttamalla työn ja pääoman välistä tulonjakoa palkansaajien hyväksi voidaan parantaa työllisyyttä, taata 1 200 euron perusturva sitä tarvitseville ja nostaa minimipalkkataso 1 800 euroon kuukaudessa. Tuloja on jaettava oikeudenmukaisemmin myös kiristämällä suurituloisten verotusta, verottamalla pääomatuloja samalla tavalla kuin muitakin tuloja, alentamalla ruuan arvonlisäveroa sekä perumalla yhteisöveron alennus ja työnantajien kela-maksun poistaminen. Pienyritysten asemaa on helpotettava mm. nostamalla arvonlisäverottoman liikevaihdon alarajaa.

Helsingillä on Suomen suurimpana työnantajana paljon mahdollisuuksia työllistää. Helsingin kaupunkikin maksaa kuitenkin sakkomaksuja Kelalle työllistämisen laiminlyömisestä, kymmeniä miljoonia ja kohta jo enemmän kuin käyttää rahaa työllisyyden hoitamiseen. Työttömyysturvasta ei saa tehdä palkatonta pakkotyötä.

Valtion ja kaupungin on luotava lisää työpaikkoja palveluihin, rakentamiseen, peruskorjaamiseen, uusiutuvan energian tuotantoon ja joukkoliikenteen kehittämiseen. Matalia palkkoja on nostettava. Ns. nollasopimukset on kiellettävä. Myös alihankinnoissa on edellytettävä työehtosopimusten noudattamista.

On käynnistettävä 6 + 6 tunnin työaikamallin kokeilu, jolla lyhennetään työaikaa palkkaa alentamatta ja luodaan lisää työpaikkoja kaupungin palveluihin. Myös nuorten yhteiskuntatakuu edellyttää työpaikkojen lisäämistä.

Vaadimme työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien ja ammattiyhdistysliikkeen toimintaoikeuksien laajentamista. Haluamme kehittää yhteistyötä siirtotyöläisten ja maahanmuuttajien kanssa, jotta heille turvataan samat oikeudet kuin muillekin.

Lähipalvelujen puolesta, sote-keskittämistä vastaan

Eduskuntapuolueiden sopima sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittäminen ei jätä edes Helsingin kokoiselle kaupungille päätösvaltaa näistä palveluista. Valta keskittyisi muutamien kuntayhtymien johtajille, joita ei valita vaaleilla. Kokoomus on tehnyt selväksi, että tämä on vain välivaihe palvelujen laajenevassa kilpailuttamisessa ja yksityistämisessä. Se ajaa samaa myös lähiterveysasemien lopettamisella ja keskittämällä palveluja vain muutamiin jättiyksiköihin.

SKP ei hyväksy tällaista sote-lakia. Haluamme kehittää lähipalveluja ja vähentää eriarvoisuutta palvelujen saamisessa. Se voidaan tehdä siirtymällä malliin, jossa erikoissairaanhoito ja muut erityisen vaativat sote-palvelut järjestetään valtion rahoittamana maakuntatasolla, jonka johto valitaan vaaleilla. Kunnat vastaavat tässä mallissa pääosasta peruspalveluja ja niissä kehitetään osallistuvaan budjetointiin perustuvaa lähidemokratiaa.

Lähiterveysasemia, neuvoloita ja vanhuspalveluja ei saa vähentää. Vanhusten kotihoidon resurssien ohella on kehitettävä myös laitoshoitoa, koska myös sen tarve kasvaa. Tarvitaan myös kaupungin asukastaloja, jotka ovat tärkeää alueellista sosiaalityötä ja yhteisöllistä toimintaa.

Apotin kaltaisten it-hankkeiden sijasta on julkisissa palveluissa kehitettävä avoimeen dataan, avoimiin rajapintoihin ja asukkaiden osallistumiseen perustuvia tietotekniikkahankkeita.

Koulutus ja kulttuuri kuuluvat kaikille

Suomessa ja Helsingissä on paljon koulutuksen, tieteen ja taiteen osaamista ja palveluja. Ne jakautuvat kuitenkin eriarvoisesti. Helsingissäkin leikataan kokoomuksen ja vihreiden johdolla koulutuksesta ja lopetetaan lähikouluja. Kaupunginjohtajien mielestä rahaa riittää Guggenheim-museon rakentamiseen ja tukemiseen, mutta ei kaupungin omiin palveluihin.

Haluamme kehitettävä kattavaa peruskoulujen verkostoa ja lisätä koulujen resursseja. Tämä on tärkeää koulutuksen tasa-arvon ja asuinalueiden yhteisöllisen kehityksen kannalta. Päiväkotien ja koulujen ryhmäkokoja on pienennettävä.

Samalla kun kehitetään lukioita ensisijassa kaupungin omana toimintana, tulee lisätä ammatillista koulutusta ja parantaa sen resursseja. Yliopistoja ei saa alistaa kaupallisen bisneksen ja taloudellisten tuottavuusvaatimusten alttarille.

Keskustakirjaston valmistuessa on lisättävä kirjastomäärärahoja niin, että turvataan myös lähikirjastojen palvelut. Samaan tapaan on pidettävä huoli siitä, että Stadionin peruskorjaus ei johda muiden liikuntapalvelujen, erityisesti lähiliikunnan resurssien heikentymiseen.

Asumisen hinta alas

Asuntojen korkeat vuokrat ja hinnat ovat Helsingin suurimpia ongelmia. Ne lisäävät eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Asumisen hintaa ei saada alas vain kaavoittamalla ja rakentamalla lisää. Rakentaminen ja sen rahoitus on keskittynyt harvoille gryndereille ja pankeille, jotka tavoittelevat isoja voittoja. Vuokrasääntelyn ja arava-järjestelmän purkaminen ovat pahentaneet tilannetta. Lisäksi suuri määrä vanhoja arava-asuntoja on siirtymässä kovan rahanmarkkinoille.

SKP vaatii palaamista vuokrasääntelyyn ja uutta arava-järjestelmää, jolla kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle saadaan pitkäaikainen edullinen lainoitus. Helsingin kaltaisissa isoissa keskuksissa tarvitaan kaupungin rakennusliike, jotta voidaan hillitä hintojen nousua, rakentaa edullisia vuokra-asuntoja ja toteuttaa laajoja peruskorjaushankkeita.

Ekologisesti kestävälle tielle

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hyvän elinympäristön turvaaminen edellyttävät radikaaleja muutoksia talouden ekologisen rakennemuutoksen toteuttamiseksi. Demokratia on ulotettava tästäkin syystä myös talouden alalle.

Ilmastopäästöjen vähentämiseksi on siirryttävä kivihiilivapaaseen energiatuotantoon ja kehitettävä energiaa säästäviä ratkaisuja. HelEnin kivihiilivoimat on muutettava uusiutuvan energia monipolttoainevoimaloiksi. Samalla on kehitettävä tuulivoiman ja biokaasun tuotantoa. Helsingin ei pidä investoida ydinvoiman lisärakentamiseen.

Joukkoliikenteen lippujen hintojen korotusten sijasta on etenkin Helsingin kaltaisissa keskuksissa otettava suunta kohti maksutonta joukkoliikennettä. Kilpailuttamista ei pidä laajentaa rautateillä. HLJ 2015 –liikennejärjestelmäsuunnitelma on arvioitava uudelleen niin, että asetetaan etusijalle poikittaisen joukkoliikenteen – kuten raide-Jokerin – kehittäminen, luovutaan isoista autoväylähankkeista ja korvataan Pisara-hanke edullisemmilla vaihtoehdoilla.

Rantoja, kaupunkimetsiä, Natura-alueita ja kulttuuriympäristöjä ei pidä uhrata gryndereiden voitontavoittelulle. Suomenlahden ja Itämeren suojelussa tarvitaan tehokkaampaa alueen valtioiden, kaupunkien ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä. Pääkaupunkiseudulle suuntautuvan muuttoliikkeen kiihdyttämisen sijasta on pyrittävä koko Suomen tasapainoisempaan kehittämiseen.

Helsingin Etykin hengessä sotaa vastaan

Helsinki toimi aikoinaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen isäntänä. Myös tänään tarvitaan Euroopassa liennytystä ja aloitteita rauhan, yhteistyön ja aseidenriisunnan edistämiseksi. Viholliskuvien ja vastakkainasettelun lietsominen Venäjän kanssa on omiaan vain lisäämään jännitystä. Kokoomus ja valtamedia pyrkivät sillä muokkaamaan mielipiteitä Natoon liittymiseksi.

SKP vastustaa ehdottomasti Nato-jäsenyyttä. Emme hyväksy myöskään sitoutumista Naton kumppanuuteen kansainvälisissä konflikteissa ja asehankintojen lisäämistä. Haluamme kehittää sotilaalliseen liittoutumattomuuteen nojaavaa rauhanpolitiikkaa ja vähentää asevarustelua.

Haluamme, että Helsingin kaupunki kehittää yhteistyötä Moskovan ja Pietarin kanssa. Kaupungin ja sen liikelaitosten tulee liittyä mukaan boikottiin Israelin harjoittamaa palestiinalaisalueiden miehitystä vastaan. Helsingin tulee ottaa vastaan pakolaisia muun muassa Syyriasta. Emme hyväksy rasismia emmekä maahanmuuttajien syyllistämistä Suomen yhteiskunnallisista ongelmista.

Osallistuvaan demokratiaan

Päätösvalta tärkeissä ratkaisuissa on keskitetty harvoihin käsiin. Tämä näkyy esimerkiksi sote-hankkeessa, EU:ssa sekä TTIP- ja TISA-neuvotteluissa vapaakauppasopimuksista. Hallitukset ovat asettaneet rahoitusmarkkinoiden ja suuryhtiöiden vaatimukset työntekijöiden ja vähävaraisten tarpeiden edelle. Eduskuntapuolueet ovat hallituksessa ja myös oppositiossa kerta toisensa jälkeen pettäneet vaalilupauksensa.

Kehitys on vapautettava leikkauspolitiikan, EU-kurisopimusten ja finanssimarkkinoiden kahleista. Haluamme laajentaa demokratiaa kaikilla tasoilla. Epädemokraattisen sote-hallinnon sijasta on muodostettava vaaleilla valitut maakuntavaltuustot vastaamaan erikoissairaanhoidosta ja muista laajoista alueellisista tehtävistä. Tällöin ei tarvita erillistä metropolihallintoa eikä Suur-Helsinkiä. Peruspalveluissa päätösvalta säilyy kunnissa, joissa tulee kehittää osallistuvaan budjetointiin nojaavaa lähidemokratiaa.

Eduskuntaan tarvitaan uusia kasvoja, jotka puolustavat työväen ja vähävaraisten etuja. Emme kuvittele, että muutos tulee vain äänestämällä SKP:n listoilla olevia kommunisteja ja sitoutumattomia ehdokkaita. Politiikan suunnan voi muuttaa vain kansalaisten voimakas vaatimusliike, joka saa äänensä kuuluviin myös eduskunnassa. Jos SDP, Vasemmistoliitto ja vihreät haluavat muuttaa politiikan suuntaa, on niiden irtaannuttava kokoomusyhteistyöstä.

Me kommunistit kutsumme kaikkia nykyiseen politiikkaan pettyneitä toimintaan ja yhteistyöhön politiikan suunnan kääntämiseksi reilusti vasemmalle.

Suomen kommunistisen puolueen Helsingin kaupungin piirijärjestö